Sfântul Preacuviosul Justin cel Nou Theologul

Imagini pentru sfantul Iustin teologulSfințenia purcede de la Cel sfînt, la fel ca luminarea de la lumină. Biserica, cuprinzînd în sine toate lumile, putea fi sfințită numai de către o astfel de ființă a-tot-sfîntă și a-tot-cuprinzătoare cum este Dumnezeu-Omul, Domnul Hristos. Ca să o sfințească pe ea, El S-a dat pe Sine pentru ea, S-a dat pe Sine întreg pentru ea, S-a lăsat pe Sine întreg ei și pe Sine a întemeiat-o pe ea (Efeseni 5:25). Toată viața Dumnezeului-Om nu este nimic altceva decît mîntuire a lumii de păcat, de moarte și de diavol, prin facerea și păstrarea Bisericii în lume. El a umplut ființa Bisericii cu Sine, cu sfintele Sale puteri Dumnezeiești, și astfel a sfințit-o toată, încît ea, prin Sfintele Taine și sfintele fapte bune, mîntuiește pe oameni depăcat, de moarte și de diavol, de care nici o putere de sub cer nu poate mîntui. El a făcut aceasta mai ales botezînd-o cu Duhul Sfînt în ziua Sfintei Cincizecimi, ca și ea să sfințească botezînd cu Duhul Sfînt și apă (Efeseni 5:26; v. Timotei 3:5;Ioan 3:5),  și ea doar prin această desăvîrșită și a-tot-puternică sfințenie Dumnezeiască curățește ființa omenească de tot ce e nesfînt, păcătos, diavolesc. Și acum tot omul se curățește și se sfințește în ea, prin baia apei și prin cuvînt (Efeseni 5:26; v. și Tit 3:5; Ioan 3:5). Cuvîntul lui Dumnezeu sfințește apa prin Duhul Sfînt; Duhul Sfînt este ceva nevăzut, iar apa sfințită ceva văzut. Se dă și unul, și cealaltă, pentru că omul este o ființă îndoită: din duh nevăzut și din trup văzut. De vreme ce cuvîntul lui Dumnezeu sfințește apa cea moartă, cum să nu sfințească și sufletul omenesc cel viu, cel după chipul lui Dumnezeu și nemuritor? Ca s-o sfințească curățind-o prin baia apei și prin cuvînt (Efeseni 5:26; v. Tit3:5; Ioan 3:5); numai puterea sfîntă și a-tot-sfințitoare a lui Hristos, prezentă prin cuvîntul lui Dumnezeu în apa botezului, curățește pe om de tot păcatul, de necurăție și de diavol, umplîndu-l de sfințenia cea Dumnezeiască și de Dumnezeu, fiindcă oricine se botează în Hristos în Hristos se îmbracă (Galateni3:27). În Biserică totul este de la Hristos, și totul în Hristos; El e întreg în ea, și ea întreagă în El.

Susra: Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Sfântul Iustin (Popovici) 

Lasă un răspuns