Vă doresc o sărbătoare binecuvântată!
Rugăciune către Fecioara Maria

O, Preasfântă Născătoare de Dum­ne­zeu, Fecioară Stăpână, cea care ești mai înaltă și mai presus decât îngerii și arhanghelii și mai cinstită decât toa­tă făptura; mirarea cea mare a în­ge­ri­lor, propovăduirea prorocilor, po­doa­ba cea aleasă a arhanghelilor, întă­rirea cea tare a mucenicilor, lauda cea prea­mărită a apostolilor, povățuitoa­rea cea tare a călugărilor, înfrânarea cea tare a postitorilor, curăția și slava fecioa­re­lor, veselia cea lină a mai­ci­lor, în­țe­lep­ciunea și învățătura prun­ci­lor, câr­muitoarea săracilor și a vădu­velor; îmbrăcăminte celor goi, sănă­tate celor bolnavi, izbăvire celor ro­biți; liniște celor de pe mare, liman bun celor înviforați, povățuitoare ne­os­te­nită ce­lor rătăciți, mergere ușoară celor călă­tori, odihnă bună celor oste­niți, aco­pe­rământ și scăpare celor asu­priți; nădejde celor fără de nădejde, ajută­toare celor lipsiți; celor săraci, bo­găție neîmpuținată; celor întristați, de-a pururea mângâiere; celor pe care nu-i iubește nimeni, iubire cu smerenie; ce­lor păcătoși, mântuire către Dum­­ne­zeu; tuturor creștinilor, ocrotire tare, a­ju­tătoare nebiruită și folo­si­toare. Prin tine Cel Nevăzut S-a făcut văzut, pentru care aducem rugăciune ție, noi robii tăi, Doamna noastră.


Rugăciunea Bătrânului și Dreptului Simeon:


Acum slobozeşte pe robul Tău, Stăpâne, după cuvântul Tău, în pace, că văzură ochii mei mântuirea Ta, pe care ai gătit-o înaintea feţei tuturor popoarelor; lumină spre descoperirea neamurilor şi slava poporului Tău Israel” (Luca 2, 29-32)

Înțelegem „poporului Tău Israel” în sensul de „ales”. Dumnezeu l-a ales pe Iacov și l-a numit Israel în Vechul Testament. Dumnezeu și-a contunuat lucarea sa pe care a început-o prin Abraham, Isaac, Iacov, prin Profetul Moise și alți profeți. A continuat-o prin Apostoli și și-a împlinit promisiunea dată lui Avraam:


1. Iar când era Avram de nouăzeci şi nouă de ani, i S-a arătat Domnul şi i-a zis: „Eu sunt Dumnezeul cel Atotputernic; fă ce-i plăcut înaintea Mea şi fii fără prihană;
2. Şi voi încheia legământ cu tine şi te voi înmulţi foarte, foarte tare”.
3. Atunci a căzut Avram cu faţa la pământ, iar Dumnezeu a mai grăit şi a zis:
4. „Eu sunt şi iată care-i legământul Meu cu tine: vei fi tată a mulţime de popoare,
5. Şi nu te vei mai numi Avram, ci Avraam va fi numele tău, căci am să te fac tată a mulţime de popoare.
6. Am să te înmulţesc foarte, foarte tare, şi am să ridic din tine popoare, şi regi se vor ridica din tine.

(Genaza 17:1-6)

Iar în alt loc Dumnezeu vorbește Părintelui nostru Avraam astfel:

1De aceea te voi binecuvânta cu binecuvântarea Mea şi voi înmulţi foarte neamul tău, ca să fie ca stelele cerului şi ca nisipul de pe ţărmul mării şi va stăpâni neamul tău cetăţile duşmanilor săi. 

(Genaza 22.17)


Despre rugăciune și despre personalitatea mistică/tainică a bătrânului și dreptului Simeon

Această veche rugăciune subliniază credinţa Bisericii în cele două firi ale Mântuitorului Iisus Hristos – dumnezeiască şi omenească. Bătrânul Simeon ne transmite, peste veacuri, că Iisus este adevăratul Mesia, Cel care va izbăvi întreg neamul omenesc de robia morții. Al doilea aspect al rugăciunii menţionate reliefează faptul că, prin Israel, dreptul Simeon nu se referea la poporul Israel în sine, din punct de vedere etnic sau teritorial, ci se referă la noul Israel, noul mod de viață pe care Mântuitorul l-a adus prin jertfa Sa de pe Cruce.

Sursa: https://doxologia.ro/liturgica/taine-ierurgii-slujbele-bisericii/corectat-acum-slobozeste-rugaciunea-biblica-bisericiiFiți binecuvântați
Ieromonah Nectarie (R.)
Lavra Preasfintei Treimi – a Sfântului Preacuviosului Părintelui nostru Serghie de Radonej

Lasă un răspuns