Sfântul Preacuviosul Părintele nostru Iustin Noul Teolog


Acestea sunt rânduri ale iubirii divine, cuvinte ale teologului, ale omului lui Dumnezeu. Altele sunt frunze’n vânt ori bătăi de câmpi.
Ieromonah Nectarie (R.)Citiți împreună cu mine și fiți bucuroși/oase
Sîngele Dumnezeu-Omului unește pe om cu Dumnezeu; ca și pe Crucea Golgotei, tot așa și în trupul Dumnezeu-omenesc al Bisericii, prin purtătorul de viață și în-dumnezeitorul sînge din Sfînta Taină a Împărtășirii, în Sfînta Liturghie. Mai mult: întrucît este sîngele Dumnezeu-Omului Hristos și Biserica este trupul Lui, pentru aceasta el și este puterea unitoare care unește toate mădularele Bisericii într-un singur trup, într-o singură viață, într-un singur suflet, într-o singură inimă, într-o singură obște Dumnezeu-omenească – κοινονιαν (koinonian, gr.): Potirul binecuvîntării pe care-l binecuvîntăm nu este oare împreună-unirea – κοινονια – cu sîngele lui Hristos? și pîinea pe care o frîngem, nu este oare împreună-unirea – κοινονιαν – cu trupul lui Hristos? Ca o singură pîine, un singur trup mulți sîntem, căci toți ne împărtășim dintr-o singură pîine (I Corinteni 10:16,17). Aceste cuvinte Dumnezeu-omenești ale purtătorului de Hristos Apostol ne descoperă însăși Taina Bisericii, Taina ei euharistică și natura ei euharistică. Sfînta Euharistie, Sfînta Împărtășanie, ne unește nu numai cu El, Cel de neînlocuit, ci și între noi. Mîncînd sfîntul Lui trup, devenim de un trup cei mulți. Unindu-ne cu El, ne unim cu unire sfîntă și între noi. Aceasta este sfînta unire a oamenilor, unirea Dumnezeu-omenească, singura adevărată unire și singura veșnică unire a oamenilor. Căci în Dumnezeu-Omul Hristos nu doar că sîntem veșnic vii, ci și veșnic una: una precum și trupul este unul. Există vreo unire mai strînsă decît aceasta? și încă: există vreo unire mai veșnică decît aceasta, de vreme ce trupul Bisericii este un trup veșnic? Astfel stau lucrurile în trupul Dumnezeu-omenesc al lui Hristos, al Bisericii; în el, „un trup sîntem cei mulți”. Prin El, prin Dumnezeu-Omul, un trup sîntem cei mulți. Sfînta Euharistie, Sfînta Liturghie, Sfînta Împărtășanie sînt tocmai expresia acestei realități dumnezeiesc-omenești. Iar făcătorul de minuni și pururea istoricul Dumnezeu-Om a unit în Sine Însuși pentru întîia oară, prin întruparea Sa, pe Dumnezeu și pe om, cu o unire veșnică. și toate acestea le-a transferat și le transferă fără încetare asupra tuturor oamenilor. Le-a transferat și le transferă fără încetare, pe temei Dumnezeu-omenesc. Fiindcă Hristos a întemeiat Biserica pe trupul Său Dumnezeu-omenesc, adică pe realitatea pămîntească a vieții și prezenței Sale Dumnezeu-omenești în lumea noastră. Cel prea-bun S-a întrupat ca să ne împreună-în-trupeze cu Sine (Efeseni 3:6), și astfel să ne în- dumnezeiască, și astfel să ne dăruiască tot ce este al Său. și face lucrul acesta în primul rînd prin Sfînta Împărtășanie în Sfînta Euharistie a Bisericii.


Sursa: Biserica Ortodoxă și ecumenismul, Prof. Iustin Popovici

Lasă un răspuns